Přejít k hlavnímu obsahu Mobilní verze Mapa webu
Teleinformatika

BOOP: Objektově  orientované programování

Obrázek vystihující předmět
Garant: doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D.
Zkratka: BOOP
Rozsah: 26P – 39C
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy objektového programování a základními vlastnostmi jazyka C#. Důraz je kladen také na praktické použití těchto principů k řešení konkrétních programátorských úloh.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • ovládat vývojové prostředí Microsoft Visual Studio,
 • sestavit program v jazyce C#,
 • ladit program v jazyce C# a hledat chyby,
 • vysvětlit pilíře objektového programování,
 • navrhnout objektovou strukturu programu,
 • navrhnout grafické uživatelské rozhraní,
 • navrhnout relační model databázové aplikace,
 • vytvořit webovou službu a webovou aplikaci.

Obsah předmětu (anotace):

Základní rysy platformy .NET, seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio. Základy jazyka C# - základní typy, třídy, operátory, konverze, cykly, rozhodování, hodnotové a referenční typy, výčtové typy, číselné datové typy, řetězce a znaky, operace s řetězci, pole a kolekce, jmenné prostory. Objektově orientované programování v C# - pilíře OOP, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, přetypování, doba života objektu, zpracování výjimek, delegáti, události, generiky, reflexe, anonymní třídy, typy var a dynamic, lambda výrazy, integrovaný jazyk pro dotazování - LINQ. Knihovny .NET - knihovna kolekcí, jmenný prostor pro práci se soubory - System.IO, jmenný prostor pro uživatelské rozhraní - System.Windows.Forms. Webové aplikace a webové služby - principy návrhu webové aplikace a webové služby, knihovna System.Net, jednoduchá komunikace klient-server pomocí socketů.

Sylabus

 1. Prostředí .NET a jeho architektura, vlastnosti jazyka C#, zásady, objektově orientované programování, vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2012, typy, operátory, konverze.
 2. Třídy, instance, členy třídy (datové složky, události, metody, vlastnosti), konstruktory, modifikátory.
 3. Cykly, podmínky, výčtové typy.
 4. Řetězce, pole, jmenné prostory.
 5. Pilíře objektově orientované programování v C# (zapouzdření, dědění, polymorfismus).
 6. Virtuální metody, abstraktní třídy, skrývání členů, přetypování, zpracování výjimek.
 7. Rozhraní, delegáti, události, generiky, reflexe, lambda výrazy, LINQ.
 8. Kolekce, práce se soubory.
 9. Grafické uživatelské rozhraní – Forms, WPF.
 10. Základy databázových systémů, jazyk SQL.
 11. Přistup k datům MS SQL, technologie LINQ to SQL.
 12. Webové služby, ASP .NET aplikace.
 13. Rekapitulace látky, rozbor písemné části zkoušky.