Přejít k hlavnímu obsahu Mobilní verze Mapa webu
Teleinformatika

BPC2T: Počítače a programování 2

Obrázek vystihující předmět
Garant: Ing. Jiří Přinosil, Ph.D.
Zkratka: BPC2T
Rozsah: 26P – 26C
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: povinný
Typ studia: prezenční

Stručný popis

Naučit studenty základním algoritmizačním návykům a objektově orientovánému programování. Vysvětlit základní vlastnosti a struktury jazyka JAVA a jejich využití. Připravit studenty na práci v prostředí JAVA NetBeans.

Popis předmětu

Získání základních algoritmizačních návyků a dovednosti objektově orientovaného programování. Pochopení základních vlastností a struktur jazyka JAVA a získání schopnosti je využít. Schopnost základní práce v prostředí JAVA NetBeans.

Obsah předmětu (anotace):

Obecný úvod do algoritmizace, obecný úvod do objektově orientovaného programování, řídící sekvence jazyků vyšších řádů, aplikační programové prostředí jazyka JAVA NetBeans.

Sylabus

 1. Zopakování základů algoritmizace v jazyce JAVA: cykly, větvení, metody, základní datové typy (primitives), reference vs. ukazatele, proměnné, viditelnost proměnných.
 2. Třídy a objekty. Základní datové typy (primitivy) vs. objekty. Reference. Viditelnost proměnných a atributů v rámci programu.
 3. Dědičnost. Třída vs. abstraktní třída vs. rozhraní. Techniky řešení problémů. Návrh a implementace algoritmů. Podprogram, rozdělení programu do několika souborů,
 4. Rekurze v programování. Princip rekurze a úvod do řešení problému pomocí rekurze.
 5. Výjimky a princip ošetřování neočekávaných událostí. Vyvolání výjimky. Vícenásobné vnoření výjimek a jejich ošetřování. Hierarchické členění výjimek.
 6. Textové soubory a standardní vstup a výstup. Vstupně/výstupní datové proudy, práce se souborovým systémem, soubory, adresáře, vytváření, mazání, modifikace přístupových práv.
 7. Pokročilé datové typy, Lineární struktury – Vektor, ArrayList, Kolekce, Množiny – HashSet, TreeSet, Mapování – HashMap, HashSet.Iterátory, tvorba vlastních iterátorů. Procházení kolekcemi v cyklu.
 8. Principy objektově orientovaného návrhu – případové studie. Návrh aplikace, rozdělení na funkční bloky. Úvod do návrhových vzorů a jejich využití pro návrh konkrétní aplikace.
 9. Správa větších projektů. Importování knihoven a práce s API. Tvorba vlastní knihovny. Správa projektu a začleňování knihoven. Vytvoření spustitelné aplikace.
 10. Tvorba jednotkových testů a testy řízený vývoj.
 11. Vícevláknové zpracování. Procesy a vlákna.
 12. Grafické uživatelské rozhraní. Návrhový vzor Model-Pohled-Kontroler. Událostmi řízené programování.